Luontopolku

Sign 6

6. Bathing hut

A narrow path led through pine trees from the Kotkaniemi garden to the swimming beach that was used by the family in the hours before midday. The red and white bathing hut by the beach that dates back to the Svinhufvud era was renovated in the 2000s. After midday, the family used the long sandy beach on the other side of the main building of Kotkaniemi, where the sun shone in the afternoon, ensuring that the swimmers remained warm.

In summer, berry and mushroom picking trips were made to the islands. The trips often lasted the whole day, for which reason the family brought a packed meal with them on the boat. These trips were social events, and, often, several local families went on them together. Even though boating was, first and foremost, Pehr’s hobby, his wife Ellen also enjoyed the boating trips and swimming. Berries and mushrooms picked during these trips were used in cooking and baking, and also stored in the earth cellar of Kotkaniemi for use in winter.

Svinhufvud had studied botany and had learned to observe the nature already as a boy. The interest in botany lasted until his later years. On most days, he went on a walk on the estate and observed both animals and plants. He considered knowledge of the Latin names of the species to be important and also taught them to his children and grandchildren together with other facts about wildlife. He often returned from his walks with a bunch of flowers for his wife.

Nature information: As a habitat and forest type, the headland area is a fresh heath forest where blueberries grow. The principal tree species is spruce and the bottom layer contains a lot of blueberries and grasses. The mixed forest also includes pines, birches, aspens, lindens, and grey and black alders. The shore forest resembles a herb-rich forest. Large deciduous trees create diversity in the forest. Aspen trees, in particular, are very important to many animal and bird species and provide them with nutrition, habitats, and shelter.

6. Badhuset

Från Kotkanniemi trädgård  gick det ned en smal stig mellan tallarna till stranden för förmiddagens bad. Det rödvita badhuset, som är från Svinhufvuds tid, har sanerats på 2000-talet. Badstranden för eftermiddagen var för sin del den långa sandstranden på andra sidan av Kotkanniemi karaktärshus, där  solskenet vid middagstid kom med värme för simmarna.

Sommartid företog man bär- och svampfärder med båt till de närbelägna öarna. Utfärderna kunde ofta ta hela dagen, och vägkost packades med – utfärderna var sociala händelser, i vilka även andra familjer från trakten kunde delta. Även om båtsporten mera var en hobby för Pehr, njöt också Ellen av båtfärderna och av att simma. Bytet vid dessa utflykter utnyttjades som mat för familjen och för bakverk, men konserverades också och förvarades i jordkällaren på Kotkanniemi för vinterns behov.

Svinhufvud hade studerat botanik och hade redan i ungdomen lärt sig att göra observationer i naturen. Intresset för botaniken höll i sig ända till gamla dagar. Under flera dagar gick han omkring och granskade sina ägor och iakttog såväl djur som växter. Han ansåg det vara viktigt att känna till de latinska namnen och lärde flitigt ut dem till sina barn och barnbarn tillsamman med annan naturkunskap. Från sina promenadturer förde han ofta med sig en blombukett till sin hustru.

Naturkunskap: Uddens område är till sin växtplats och skogstyp färsk mo, vars huvudträdslag är gran och färsk blåbärsmo med gran som huvudträdslag och i den underliggande risvegetationen  finns det mycket blåbär och gräsväxter. I blandskogen finns det också bl.a. tallar, björkar, aspar, lindar, grå- och klibbal. Strandens skogsdunge är av lundtyp. De stora lövträden skapar skogens diversitet – särskilt asparna är synnerligen viktiga närings-, växt- och skyddsträd för många djur- och växtarter.

6. Кабинка для купания

Из сада усадьбы Котканиеми, среди сосен, спускалась узкая тропинка, которая вела к месту для утреннего купания. В этом месте, у берега, стоит красно-белая кабинка для купания времен Свинхувуда, восстановленная в 2000-е годы. Местом для вечернего купания был, в свою очередь, длинный песчаный пляж по другую сторону от главного здания Котканиеми, где солнце светило и согревало купальщиков во второй половине дня.

Летом владельцы имения отправлялись на лодке за грибами и ягодами на ближайшие острова. Эти походы могли длиться весь день, так что с собой брали еду – такие прогулки были своего рода общественными мероприятиями, в которых могли участвовать и другие семьи района. И хотя отдых на воде был, по большей части, увлечением Пера, Эллен также наслаждалась прогулками на лодке и купанием. Собранные дары природы использовались для приготовления пищи и выпечки, а также консервировались и помещались в погреб Котканиеми на зиму.

Свинхувуд изучал ботанику и еще в молодости приучился наблюдать за природой. Его интерес к ботанике сохранился до преклонного возраста. Он часто обходил свое имение, наблюдая за животными и растениями. Он считал важным знать латинские названия видов и усердно старался научить им своих детей и внуков, передавая также и другие знания о природе. Возвращаясь с прогулок, он зачастую приносил своей супруге букет цветов.

Информация о природе: По своему типу лес на мысу является свежим бором-черничником, где основной породой деревьев является ель, и где среди напочвенного покрова много черники и травянистых растений. В смешанных лесах растут также сосны, березы, осины, серая и черная ольха. У берега преобладает лиственный лес. Большие лиственные деревья придают лесу разнообразие – особенно осины являются очень важными источниками пищи, местами для роста и укрытиями для многих видов животных и растений.