Luontopolku

Sign 2

2. Emplacement built during the First World War

Next to Svinhufvud’s shooting range memorial, there is a casemate, i.e., an emplacement for two firearms used to provide side fire. During the First World War (1914–1918), the Russians feared that the Germans would attack St. Petersburg via Finland, for which reason several defence lines were built in Finland. Two successive defence lines began from the southern shore of Lake Kivijärvi.

Heaps of rock and holes are still visible in the terrain in the location where the Kotkaniemi casemate used to be. Two larger holes were emplacements and the smallest hole was either a lookout or a floodlight point. Vegetation was also cleared for the firing sectors, which are no longer visible in the terrain. The armament probably consisted of two machine guns or light artillery weapons.

At the time, it was expected that the enemy would attack either from the west parallel with the road or along Lake Kivijärvi. The firing sector of the Kotkaniemi emplacement faces northeast. The purpose of the emplacements was to fire at the area in front of the furthermost defence line and to prevent the enemy from landing or, in winter, prevent attacks implemented across the frozen lake.

The court proceedings on the damages caused by the battery work in 1916 and 1917 carried on for many years. Compensation was finally paid on these damages caused to forests and fields in 1927. The compensation paid to Svinhufvud was the highest in the whole of Luumäki.

2. Eldställningen från första världskriget

Invid Svinhufvuds skytteminnesmärke ligger en eldställning för två vapen för att skjuta åt sidorna, en kasematt, på sin tid med namnet kaponjär. Under första världskriget (1914–1918) fruktade ryssarna att tyskarna via Finland skulle anfalla S:t Petersburg och därför byggdes det flera försvarslinjer. På södra stranden av sjön Kivijärvi började två försvarslinjer efter varandra.

Av kasematterna på Kotkanniemi kan ännu stenhögarna och groparna urskiljas  i terrängen. De två större groparna har varit eldställningar och den minsta antingen en utkiks- eller strålkastarstation. På ett område har också skyttesektorer röjts, vilka inte längre är synliga. Bestyckningarna  har sannolikt varit två maskingevär eller lätta kanoner.

Dåförtiden antog man att riktningen för fiendens anfall skulle ske, antingen västerifrån i riktning med landsvägen, eller längs sjön Kivijärvi. Skyttesektorerna för eldställningen på Kotkaniemi är riktade mot nordost. Eldställningarna hade i uppgift att beskjuta terrängen framför den bakre försvarslinjen och förhindra fienden från att gå i land eller på vintern ett kringgående anfall över isen.

Om skadorna som åren  1916 och 1917 gjorts under arbetena på batterierna processades det efteråt i många år. För både dessa och skadorna som gjorts på skogarna betalades det slutligen ut ersättningar år 1927. Ersättningarna som tillkom Svinhufvud var de största i Luumäki -området.

2. Огневая позиция времен Первой мировой войны

Рядом с памятником у бывшего стрельбища Свинхувуда расположен капонир с двумя точками для ведения фланкирующего огня. Во время Первой мировой войны (1914–1918) русское командование боялось, что немцы могут пройти к Петрограду через Финляндию, поэтому в Финляндии было построено несколько линий обороны. От южного берега озера Кивиярви начинались две оборонительные линии, идущие друг за другом.

На местности сейчас по-прежнему видны каменные насыпи и ямы, оставшиеся от капонира. Две ямы более крупного размера являлись огневыми точками, яма поменьше – наблюдательным или прожекторным пунктом. Перед позицией были расчищены также секторы стрельбы, следов которых сейчас уже не видно. В качестве вооружения использовались, по всей видимости, либо два пулемета, либо легкие пушки.

В то время предполагалось, что противник будет наступать либо с запада, в направлении дороги, либо вдоль озера Кивиярви. Сектор обстрела позиции на мысе Котканиеми был направлен на северо-восток. Задачей было ведение огня по подступам к задней линии обороны и предотвращение высадки противника с воды или, зимой, его обходных маневров по льду озера.

Из-за ущерба, причиненного строительством батарей в 1916 и 1917 годах, потом велись многолетние судебные тяжбы. В конце концов, компенсации за причиненный лесам и полям ущерб были выплачены в 1927 году. Компенсация, полученная Свинхувудом, была самой большой в Луумяки.